Vedtægter

Vedtægter for Dansk Fagligt Netværk for Dobbeltdiagnose

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Fagligt Netværk for Dobbeltdiagnose forkortet DFND Dobbeltdiagnosticerede som; Mennesker med et alkohol og stofmisbrug og en eller flere andre psykiske lidelser.

Stk. 2. Da foreningen er national, vil netværket ikke have noget geografisk hjemsted, udover hvor bestyrelsesmedlemmerne holder til.

§ 2. Formål

Stk. 1. Foreningens formål er:

 1. At skabe et dansk netværk mellem mennesker, der arbejder med dobbeltdiagnosticerede.
 2. Udbrede kendskab til dobbeltdiagnose området gennem uddannelse, temadage, forskning og konferencer
 3. Fremme tværfagligt, organisatorisk og tværsektorielt samarbejde
 4. Gøre behandlingsmulighederne og – tilbuddene bedre for dobbeltdiagnosticerede
 5. Bedre adgangen til behandling for dobbeltdiagnosticerede
 6. Samarbejde med andre organisationer med samme interesse-områder internationalt såvel som nationalt

§ 3. Medlemskreds

Stk. 1. Som medlemmer optages personer med en faglig interesse for foreningens formål. Medlem kan også være organisationer med en faglig interesse i området.

Stk. 2. Indmeldelse sker på foreningens hjemmeside. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt og fået kvittering for indmelding.

Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen med virkning 12 måneder efter.

Stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat beløb hvert år. Beløbet fastsættes af bestyrelsen og er forskelligt for hhv. medlemmer og organisationer.

§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af februar måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved brev til medlemmerne/ved annoncering, med angivelse af dagsorden.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 • Valg af stemmetællere
 • Valg af dirigent
 • Forpersonens beretning
 • Regnskabsaflæggelse
 • Behandling af indkomne forslag
 • Fastsættelse af kontingent
 • Godkendelse af budget
 • Valg af minimum 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
 • Bestyrelsen konstituerer sig selv
 • Valg af 1 revisor og en revisorsuppleant
 • Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent. I tilfælde af, at der indkommet forslag til vedtægtsændringer, som kræver, at dirigenten er upartisk, skal et være en dirigent uden for bestyrelsen.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal / pointmetoden / prioriteringsmetoden.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for forperson. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til forpersonens kundskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§ 6. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden forperson består af kassereren og minimum 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode, således at der hvert år vælges 2 medlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 5. Forpersonen – og i dennes fravær næstforpersonen – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når forpersonen skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor forpersonen. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til forpersonens kundskab.

§ 7. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 8. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af forpersonen og kassereren

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen

§ 9. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 10. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

§ 11. Datering

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 27.2. 2023.

Dirigentens underskrift.

Birgitte Thylstrup

 

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse her på hjemmesiden