Tre spændende rapporter om unge og dobbeltdiagnose!

Alle tre rapporter i serien ‘Unge og dobbeltdiagnose’ er udarbejdet som et led i projekt ’Fra viden til praksis for unge med dobbeltdiagnose – afdækning af international og dansk viden om guidelines og centrale referencepunkter’. Formålet er at bidrage til et fælles afsæt for øget fokus og udvikling i Danmark gennem et systematisk overblik over den aktuelle viden på området unge (ca. 12-25 år) med dobbeltdiagnose. Læs mere ved at trykke på rapporterne neden for:

Fra 2024 bliver der i Danmark etableret et nyt regionalt behandlingstilbud til mennesker med dobbeltdiagnose – i første omgang dog kun for mennesker over 18 år. Udover at bidrage til dobbeltdiagnoseområdet generelt, er formålet med rapporterne at bidrage til arbejdet med at udforme dette tilbud til voksne, så det i højere grad bliver relevant for den yngste del af voksen-målgruppen. Et andet og vigtigt formål er, at rapporterne kan bidrage til udvikling af særlige tilbud, som er målrettet den ungegruppe, som projektet har fokus på, og gerne også for den endnu yngre aldersgruppe på under 12 år. Endelig er håbet, at rapporterne bidrager til det tværfaglige samarbejde mellem sektorer, som der for mange af de unge stadig vil være brug for. Håbet er, at de tre rapporter vil skabe grobund for nogle vigtige diskussioner og konkrete tiltag, ift. hvordan vi kan komme videre. Det er ikke et øjeblik for tidligt.

Målgruppen for alle tre rapporter er fagprofessionelle, ledere og beslutningstagere samt behandlingssystemer, som beskæftiger sig med unge med dobbeltdiagnose, særligt det psykiatriske system (sundhedssystemet inkl. styrelser og ministerier) og rusmiddelbehandling (det sociale system inkl. styrelser og ministerier). Rapporterne henvender sig også til de unge selv og deres pårørende.

Projektet er et samarbejde mellem Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet og Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser, Region Hovedstadens Psykiatri.

Involverede i projektet: Birgitte Thylstrup (PI), lektor, Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet; Katrine Schepelern Johansen, leder og seniorforsker, Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser, Region Hovedstadens Psykiatri; Lei Blandin Jobe og Sidsel Schrøder, begge videnskabelig assistent, Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet.

Projektet har afsæt i UngeAlliancen, som er sat i verden for at styrke og udbrede viden, erfaringer og perspektiver på indsatser til unge under 25 år med psykiske vanskeligheder og samtidigt brug af rusmidler – ofte benævnt ’unge med dobbeltdiagnoser’, selv om mange af de unge ikke er blevet diagnosticeret. UngeAlliancen består af unge og forældre med personlige erfaringer samt forskere, praktikere og beslutningstagere på tværs af fagområder og sektorer. UngeAlliancen er støttet af Helsefonden, læs mere her: www.ungealliancen.dk.

Ingen af de involverede har rapporteret mulige interessekonflikter. Birgitte Thylstrup og Katrine Schepelern Johansen er begge medlemmer af UngeAlliancens Advisory Board og Repræsentantskab.

Vi takker Helsefonden mange gang for at støtte projektet med bevilling: 21-A-0130.

Hvad har vi lært af 15 års projekter på dobbeltdiagnoseområdet?

I en ny rapport fra Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser og Center for Rusmiddelforskning samler Katrine Schepelern Johansen og Birgitte Thylstrup op på en lang række af de projekter, der har været gennemført på dobbeltdiagnoseområdet i perioden 2005-2019.

De konkluderer bl.a., at vi i Danmark ikke har været særlig gode til at lære af tidligere gennemførte projekter på området, men at der tværtimod er en tendens til at gentage nogle af de samme tiltag. De peger også på, at samarbejde og samarbejdsprojekter bør erstattes af samskabelse og samskabelsesprojekter, og at kompetenceudviklingsprojekter ikke altid har nok fokus på forankring.

Rapporten henvender sig blandt andet til nogle af de aktører, der lige nu sidder og overvejer, hvordan de næste initiativer til at forbedre indsatserne på dobbeltdiagnoseområdet bør skrues sammen.

Læs mere ved at trykke på linket her

SAMARBEJDE PÅ TVÆRS – En rapport om tværsektorielt samarbejde i behandling

Denne evalueringsrapport har som overordnet formål at evaluere det tværsektorielle samarbejde med henblik på at udlede en række anbefalinger og konkrete forslag til at videreudvikle samarbej­det i eksisterende og fremtidige tilbud til målgruppen. Rapporten er udfærdiget i et samarbejde mellem Psykoterapeutisk Forskningsenhed (PF) ved Psykoterapeutisk Center Stolpegård i Region Hovedstadens Psykiatri (RHP) og Center for Rusmiddelforskning (CRF) ved Aarhus Universitet, samt under støtte og vejledning fra ambulatorieleder ved APU og centerledere ved hhv. Gladsaxe Rusmiddelcenter, Brydehuset, Kagshuset, Alkohol- og Stofrådgivningen Torvehuset og Teglpor­ten-Rusmiddelcenter. Undersøgelsen som ligger til grund for nærværende rapport er finansieret af Region Hovedstadens Tværspulje. Datagrundlaget for undersøgelsen er indsamlet i perioden fra oktober 2017 til oktober 2019.

Klik her for at læse rapporten

Hjælp til forældre til unge med psykiske lidelser og rusmiddelproblemer

Sammenfald mellem psykiske vanskeligheder og rusmiddelproblemer unge anses i stigende grad som et alvorligt problem. Forældre til de unge oplever disse bekymringer særligt stærkt. I Danmark mangler vi viden om, hvordan unge med samtidig psykisk lidelse og rusmiddelproblemer hjælpes bedst muligt, og hvordan deres forældre både støttes i egen trivsel og i at være konstruktive medspillere i de unges liv. Vi-modellen er et resultat af projekt ’Hjælp til dobbeltbelastede forældre’ (2017-2019). Projektet havde som formål at udvikle et tilbud til forældre til unge med samtidig psykiske lidelse og rusmiddelproblemer, og er et samarbejde mellem Anine Boisen, Novavi Stofrådgivningen og Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet (CRF).
Rapporten evaluerer to forældreforløb, som hver foregik over syv sessioner over en tre måneders periode – tre individuelle sessioner og fire forældregruppesessioner. Læs rapporten her

Alliancen – Bedre hjælp til unge med dobbeltdiagnose

Unge falder ofte mellem flere stole og tabes på gulvet, hvis de rammes af både psykiske vanskeligheder og et problematisk brug af rusmidler. Det er et problem, som har alvorlige og langtrækkende konsekvenser for de unge, for deres familier og for samfundet.

Derfor har unge, forældre, fagpersoner og forskere i netværket Alliancen – Unge med dobbeltdiagnose undersøgt, hvordan behandling til unge med dobbeltdiagnose kan kvalificeres, så de unge – og deres familier – kan få relevant og rettidig hjælp.

Alliancens arbejde er samlet i en Grønbog, som kan downloades her

Artiklerne er skrevet på baggrund af Alliancens drøftelser af nuværende praksis, viden og erfaringer, og artiklerne kommer med forslag til hvordan hjælpen til de unge – og deres familier – kan kvalificeres.

 1. Unge med dobbeltdiagnose – intro og forståelsesramme
  af Susanne Pihl Hansen, Sheila Jones og Hanne Dam
 2. Fakta om målgruppen – hvor mange unge rammes, og hvad koster det samfundet?
  af Peter Jensen og Solvej Mårtensen
 3. Rettigheder og hjælpesystemets opbygning
  af Peter Jensen og Trine Ry
 4. Erfaringer fra det levede liv – portrætter af unge og deres familier
  redigeret af Susanne Pihl Hansen
 5. Identificering af børn og unge, som er i risiko for at udvikle psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer
  af Sheila Jones og Birgitte Thylstrup
 6. Hvordan organiserer vi behandlingen af unge med dobbeltdiagnose i dag?
  af Susanne Pihl Hansen
 7. Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde om unge med dobbeltdiagnoser
  af Birgitte Thylstrup og Katrine Schepelern Johansen
 8. Fælles mål for indsatserne til unge med dobbeltbelastning/dobbelt diagnose
  af Peter Jensen
 9. Retningslinjer for indsatser i Danmark – med inspiration fra Norge og USA
  af Katrine Schepelern Johansen og Susanne Pihl Hansen
 10. Screening for psykiatriske lidelser og rusmiddelproblemer
  af Trine Ry
 11. Udredning af unge med dobbeltproblematikker – erfaringer fra KABS Stjernevang og Novavi Stofrådgivningen
  af Heidi Gøtze, Danny Reving, Silas Charlotte Houlberg og Jonatan Hannibal
 12. Koordinerende indsatsplaner og forløbskoordination
  af Peter Jensen og Vibeke Roer Hillerup
 13. Efterværn – opfølgning og støtte efter afsluttet behandling
  af Sheila Jones og Peter Jensen
 14. Nye fællesskaber
  af Birgitte Thylstrup, Sheila Jones og Peter Jensen

Perspektiver fra Alliancens Ungepanel og Forældrepanel bliver desuden præsenteret i to artikler i STOF nr. 34, 2019:

 • Nye perspektiver på unge med dobbeltdiagnose
 • Unge og forældres råd til hjælpesystemerne

Grønbog og Baggrundsartikler kan også downloades her:

Projekt RED LIV

Dette er en rapport om projekt RED LIV, som blev gennemført i 2013-2015 af SundhedsTeam, Center for Udsatte Voksne og Familier, i samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen, Københavns Kommune, Aarhus Kommune, Glostrup Kommune og Odense Kommune.

Projektet havde til formål at afdække muligheden for at uddanne relevant personale, tidligere stofbrugere og pårørende i overdosisforebyggelse ved hjælp af det morfinblokerende stof Naloxon, og det fungerede som en udvidelse af et mindre overdosisprojekt med Naloxon, som blev gennemført i Københavns Kommune 2010-2011.
Rapporten er delt i to dele. Del 1 beskriver anbefalinger, baggrund, gennemførelse og resultater fra projektet. Del 2 beskriver de praktiske forhold omkring afviklingen af projekt RED LIV.

Vi vil gerne takke koordinatorer og læger i de 4 kommuner og landsfølgegruppe; medlemmerne i styregruppen, Lis Bjarnesen, Bo Møller Nielsen og Helle Petersen, for overblik og konstruktive indspark, samt lektorerne Morten Hesse og Birgitte Thylstrup, Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet, for hjælp med dataindsamling, databearbejdning og rapportskrivning.

Sidste men ikke mindst vil vi gerne takke trænerne, som lagde tid i uddannelsen og kontakten med brugere og pårørende, og alle de brugere og pårørende, som har stillet sig frivilligt til rådighed for at kunne redde andre.

København, december 2015

Marian Jørgensen projektkoordinator, RED LIV

Henrik Thiesen, overlæge projektleder, RED LIV

Læs rapporten Her

Rapport om narkotikarelaterede dødsfald

I oktober 2014 udkom en rapport om forgiftningsdødsfald og øvrige narkotikarelaterede dødsfald i Danmark i årene 2008-2011. Baggrunden for rapporten er, at Danmark historisk og aktuelt har et højt antal af forgiftningsdødsfald, hvorfor Københavns, Aarhus og Odense Kommune i 2012 tog initiativ til en undersøgelse, der skulle belyse relevante aspekter af det høje antal med afsæt i deres egne kommuner. Midler til undersøgelsen blev efter ansøgning bevilget af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Senter for Rus- og Avhengighetsforskning (SERAF), Oslo Universitet, forestod undersøgelsen, blandt andet fordi de tidligere havde gennemført en tilsvarende undersøgelse i Norge.

Læs hele rapporten herunder.

Ny rapport om narkotikarelaterede dødsfald udgivet af tidsskriftet STOF

Skrevet af

Sidsel Schrøder – pæd. antropolog, forskningsassistent på CRF
Christian Tjagvad – læge, ph.d.-stud. på SERAF, Oslo Universitet
Birgitte Thylstrup – psykolog, lektor på CRF

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse her på hjemmesiden