Meeting the Dragon

Tema

Gennem de seneste 10 år har der været afholdt nordiske konferencer om psykisk lidelse og rusproblemer i Norge, Sverige og Danmark, og det er med glæde, at vi igen indbyder til en konference i Danmark på Aarhus Universitet, Campus Emdrup i København NV.

Konferencen vil støtte mennesker med en dobbeltproblematik gennem deling af viden om livsvilkår, støttebehov og indsatser og ved at blive klogere på ligheder og forskelle mellem de nordiske lande. Centrale spørgsmål, som konferencen adresserer:

Hvilke udfordringer møder brugerne inden for sundhed, trivsel, bolig, deltagelse på arbejdsmarkedet – og hvordan imødekommer vi dem?

 • Hvordan vægter vi bedst et recovery-orienteret fokus på både psykisk helse, rus og somatik?
 • Hvordan styrker vi organisering af indsatser på tværs af sektorer uden af tabe brugeren af syne?
 • Hvilke virksomme behandlingsindsatser bruger vi, og er der nogen, vi overser?
 • Hvor langt er vi i forhold til indsatser overfor særligt udfordrede målgrupper, fx unge, ældre, flygtninge?
 • Hvad skal til for at sikre god implementering og kvalificering – både på den korte og lange bane?

For at sikre en deling af viden, der involverer den kompleksitet og helhedstænkning, som kendetegner området, henvender konferencen sig både til både forskere, praktikere, mennesker med dobbeltproblematikker og pårørende samt relevante interesseorganisationer. Det samme gælder mulighed for oplæg i workshops.

Alliancen – Bedre hjælp til unge med dobbeltdiagnose

Unge falder ofte mellem flere stole og tabes på gulvet, hvis de rammes af både psykiske vanskeligheder og et problematisk brug af rusmidler. Det er et problem, som har alvorlige og langtrækkende konsekvenser for de unge, for deres familier og for samfundet.

Derfor har unge, forældre, fagpersoner og forskere i netværket Alliancen – Unge med dobbeltdiagnose undersøgt, hvordan behandling til unge med dobbeltdiagnose kan kvalificeres, så de unge – og deres familier – kan få relevant og rettidig hjælp.

Alliancens arbejde er samlet i en Grønbog, som kan downloades her

Artiklerne er skrevet på baggrund af Alliancens drøftelser af nuværende praksis, viden og erfaringer, og artiklerne kommer med forslag til hvordan hjælpen til de unge – og deres familier – kan kvalificeres.

 1. Unge med dobbeltdiagnose – intro og forståelsesramme
  af Susanne Pihl Hansen, Sheila Jones og Hanne Dam
 2. Fakta om målgruppen – hvor mange unge rammes, og hvad koster det samfundet?
  af Peter Jensen og Solvej Mårtensen
 3. Rettigheder og hjælpesystemets opbygning
  af Peter Jensen og Trine Ry
 4. Erfaringer fra det levede liv – portrætter af unge og deres familier
  redigeret af Susanne Pihl Hansen
 5. Identificering af børn og unge, som er i risiko for at udvikle psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer
  af Sheila Jones og Birgitte Thylstrup
 6. Hvordan organiserer vi behandlingen af unge med dobbeltdiagnose i dag?
  af Susanne Pihl Hansen
 7. Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde om unge med dobbeltdiagnoser
  af Birgitte Thylstrup og Katrine Schepelern Johansen
 8. Fælles mål for indsatserne til unge med dobbeltbelastning/dobbelt diagnose
  af Peter Jensen
 9. Retningslinjer for indsatser i Danmark – med inspiration fra Norge og USA
  af Katrine Schepelern Johansen og Susanne Pihl Hansen
 10. Screening for psykiatriske lidelser og rusmiddelproblemer
  af Trine Ry
 11. Udredning af unge med dobbeltproblematikker – erfaringer fra KABS Stjernevang og Novavi Stofrådgivningen
  af Heidi Gøtze, Danny Reving, Silas Charlotte Houlberg og Jonatan Hannibal
 12. Koordinerende indsatsplaner og forløbskoordination
  af Peter Jensen og Vibeke Roer Hillerup
 13. Efterværn – opfølgning og støtte efter afsluttet behandling
  af Sheila Jones og Peter Jensen
 14. Nye fællesskaber
  af Birgitte Thylstrup, Sheila Jones og Peter Jensen

Perspektiver fra Alliancens Ungepanel og Forældrepanel bliver desuden præsenteret i to artikler i STOF nr. 34, 2019:

 • Nye perspektiver på unge med dobbeltdiagnose
 • Unge og forældres råd til hjælpesystemerne

Grønbog og Baggrundsartikler kan også downloades her:

Om kompetencer

Rigtig mange tak til oplægsholdere og engagerede deltagere for en spændende temadag d. 21.11.2018 hos Opsøgende Team i Aarhus.

Vi havde fokus på kompetencer i arbejdet med mennesker med sammenfaldende psykisk lidelse og misbrug af alkohol, rusmidler og medicin. Vi skal vide så meget! Vi skal nå så meget! Hvad er vigtigt og hvad kan borgerne bruge?

Dette fokus blev belyst i 3 oplæg. Se her PP-præsentationerne for: 

”Kognitiv misbrugsbehandling på basis af KRAK – ”den skæveKRAP” v./psykolog Lene Metner, PsykologCentret Skive/Viborg og psykolog Eline Hyldager,Dobbeltdiagnose I/S


Her blev vi introduceret til konceptet KRAP (Kognitivt RessourcefokuseretAnerkendende Pædagogik), som er et integreret socialpædagogisk system, der indeholder analyser, metoder og værktøjer, som erfaringsmæssigt “virker”.

Se her Lene Metner og Eline Hyldagers PP-præsentation

Hvilke kompetencer har vi brug for i det tværsektorielle arbejde? v. Katrine S. Johansen,antropolog, seniorforsker og leder. Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser i RegionHovedstadens Psykiatri.


På baggrund af en række samarbejdsprojekter mellem regional behandlingspsykiatri og kommunal misbrugsbehandling præsenterer oplægget de udfordringer, der typisk opstår i samarbejdet og hvilke kompetencer, der er brug for hos medarbejdere i forhold til at kunne overkomme disse udfordringer.

Se her Kathrine S. Johansens PP-præsentation (downloades)

Hvad efterspørger borgerne af de professionelle? v. Jonathan Led Larsen, psykolog, ph.d.-studerende. Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser i Region Hovedstadens Psykiatri.

Oplægget baserer sig på et igangværende ph.d. projekt, hvor borgere med psykoselidelse og cannabismisbrug bliver interviewet af flere omgange – bl.a. om hvad borgerne oplever som hjælpsomt i deres liv.

Se her Jonathan Led Larsens PP-præsentation (downloades)

Tak til Opsøgende Team Aarhus for lån af lokaler samt særdeles god forplejning.

Konference om den fremtidige behandling af personer med misbrug og psykisk lidelse

Med udgivelsen af Sundhed, hvor du er i januar 2018  har Sundheds- og ældreministeriet varslet, at behandlingen af patienter med misbrug og samtidig psykisk lidelse fremover skal samles i regionerne. Selskab for Misbrugspsykologi stablede en fin konference på benene i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København. På konferencen diskuterede vi med mange andre, hvilke opgaver der hører til den “sociale behandling” af misbrug, og hvilke opgaver der hører til den ”misbrugspsykiatriske” del, samt hvilke konsekvenser det har at adskille behandlingsopgaver på denne måde.

Se program for konference HER

Se vores oplæg HER (PowerPoints til download)

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse her på hjemmesiden